תקנון

ברוכים הבאים לאתר "דאבל פס". תקנון האתר מפורט להלן. אנא קראו אותם בקפידה ובתשומת לב שכן השימוש באתר "דאבל פס" מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים.


1. המידע והתכנים שיוצגו באתר נבדקו מראש אך לעיתים יחולו טעויות ולכן למידע המוצג אין תוקף מחייב בשום דרך.

2. אתר "דאבל פס" אינו מתחייב כי למסרים שתפרסם באתר תהיה היענות ואיננו יכולים לדעת אלו תגובות תקבל בעקבות הפרסום ומי אלו המגיבים לך (למעט מקרים מיוחדים). אתר "דאבל פס" לא ינשא באחריות ולא יהיה צד בעניין ולכן כל מידע שתפרסם הוא באחריותך הבלעדית.

3. באתרנו יהיו תכנים (כגון המלצות ווינר) שכל המידע שיוצג בו רלוונטי לאותה העת אך אחריות לבדיקת המידע ואמינותו מצוייה אך ורק בידך.

4. אין לקלל, לגדף או להציף את מערכת התגובות ומי שיעשה כן אחראי בלעדי לעונשו.

5. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

6. אין לקשר לאתר, מכל אתר אינטרנט שהוא המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

7. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק שייגרם מכך.

8. האתר רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שיימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, או מי מטעמו. כמו כן, האתר יהיה רשאי במקרה כאמור למנוע ממך פרסום תכנים נוספים.

9. החליט האתר לפרסם תוכן שמסרת, הוא רשאי לערוך את כל התוכן הזה, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו המוחלט, ובכלל זה, לקצרו או להאריכו.

הדברים כוונו ללשון זכר לצרכי נוחות בלבד וכמובן מופנה לשני המינים.

סקר דאבל פס

איזו עלייה הייתה מתוקה יותר?